ท่องแดนอารยะธรรมขอม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 4 วัน 3 คืน

เสียมเรียบ – ศาลเจ้าเจก – เจ้าจอม – พระราชวังสีหนุ – โตนเลสาบ

บันทายศรี – ตาพรหม – เมืองพระนครธม – มหาปราสาทนครวัด – พนมกุเลน

Download Program

นครวัด-นครธม25-28 กรกฎา62