ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ไฟลท์บินปฐมฤกษ์ 2-7 เมษายน 2563

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ไฟลท์บินปฐมฤกษ์ 2-7 เมษายน 63 เที่ยวแบบจัดเต็ม 6 วัน 5 คืน

  • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีทิวทัศน์ราวกับภาพวาดพู่กันจีน
  • ชมความยิ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลกและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดจงไถฉาน
  • กราบไหว้สิ่งศักดิ์ที่ วัดเหวินหวู่ ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งปัญญาและความซื่อสัตย์
  • ใครเป็นแฟนชานมไข่มุก ขอแนะนำร้าน ร้าน KOI Thé+ (โคอิเตะ พลัส)แบบออริจนอล กันที่ไต้หวัน
  • ร้าน Miyahara Ice Cream เป็นร้านขนมขึ้นชื่อของเมืองไทจง ออกแบบตกแต่งให้เหมือนอยู่ในโลกแห่งจินตนาการสไตล์แฮรี่พอตเตอร์ (Harry Potter)
  • ร้าน Vigor kobo Pineapple Cake DIY
  • ชมตึกไทเป 101 พร้อมช้อปปิ้งแบรนด์ดังจากทั่วโลกให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนกรุงไทเปได้เลือกซื้อ
  • เยือนหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น สนุกสนานช้อปปิ้งตลาดเก่าแก่เลื่องชื่อ พร้อมปล่อยโคมลอยที่ Pingxi
  • รวมแหล่ง ช้อปปิ้ง แหล่งฮิตของไต้หวัน

Download Program

ไต้หวัน 2-7 เมษา 63