เอกสารในการทําวีซ่า จีน สําหรับหนังสือเดินทางประเทศ ไทย
1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย
หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า - ออกเมือง จะปฎิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้
2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า - ออก หน้าเต็ม
3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาว ห้ามใส่เสื้อสีขาว อัดด้วยกระดาษสีโกดัก และ ฟูจิเท่านั้น และต้องไม่ใช่สติ้กเกอร์ หรือรูปพรื้นจากคอมพิวเตอร์
หมายเหตุ : ต้องเป็นรูปใหม่ที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามถ่ายรูปเอง และเป็นชุดสุภาพท่านทีประสงค์ใช้รูปถ่ายข้าราชการในการยืนวีซ่า กรุณาเตรียมหนังสือรับรองต้นสังกัดจัดมาพร้อมกับการส่งหนังสือเดินทาง หมายเหตุ: รูปถ่ายห้ามใส่ เสือแขนกุดเสือทีโชว์ตังแต่ไหล่ลงมา(เสือซีทรู,เสือลูกไม้ ฯลฯ) ชุดหน่วยงานราชการ (เช่น ชุดข้าราชการ, นักบิน, ทนาย ฯลฯ) และ ชุดครุย

4. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า18 ปี
- เด็กอายุตํ่ากว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด), สําเนาสมรส
- เด็กอายุตํ่ากว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด), สําเนาสมรส, สําเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่, สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่
- เด็กอายุตํ่ากว่า18ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสําเนาสูติบัตร(ใบเกิด), สําเนาบัตรประชาชน ของพ่อและแม่ , สําเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่, หนังสือยินยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นของพ่อหรือแม่ ออกโดยทีอําเภอหรือเขตเท่านั้น
- สําเนาบัตรประชาชน
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- ใบเปลียนชื่อหรือ เปลี่ยนนามสกุล(ถ้ามี)
- ในกรณีเด็กอายุตํ่ากว่า5 ปี ขอสูติบัตร (ใบเกิด) ตัวจริง

5. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานทีศึกษา สถานทีทํางาน ตําแหน่งงาน ที่อยูปัจจุบันที่อยู่ทีทํางานญาติทีติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินหมายเลขโทรศัพท์บ้าน ทีทํางานและของญาติ โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า เล่มทีมีปัญหา ( สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน ) รบกวนกรอกเป็นภาษาอังกฤษ
หมายเหตุ: ในกรณีทีทํางาน หรือ ศึกษาอยู่ทีเดียวกัน รบกวนขอหนังสือรับรองการทํางาน หรือ รับรองสถานศึกษา เป็น ภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้อมลายเซ็นต์และ ประทับตรา ค่ะ ถ้าในเอกสารระบุว่าไปดูงาน หรือไป ธุรกิจ ต้องมีหนังสือเชิญจากทาง เมืองจีน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง พร้อมลายเซ็นต์ และ ประทับตรา ด้วยนะคะ

6. ตัวเครืองบินระบุวันเดินทางไป-กลับ

7. หลักฐานการจองทีพักปริ้นใบจองออกมาเรียงตามแผนการเดินทางของคุณ พร้อมชื่อ, ที่อยู่, อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรม ซึงต้องมีรายชือผ้เดินทางทุกคนในใบจอง
( ควรเลือกจองแบบยกเลิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เผือเปลียนแพลน )


8. เอกสารทุกอยางต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยืนวีซ่าดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 10 วันทําการ ( ก่อนออกเดินทาง )

หมายเหตุ
** วีซ่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ขึ้นอย่กับดุจพินิจของสถานทูตเป็นผ้พิจารณาทั้งหมด
** การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลียนกฎเกณฑ์การยืนวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
** ถ้าเอกสารส่งถึงบริษัทแล้วไม่ครบ ทางบริษัทอาจมีการเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมอาจทําให้ท่านเกิดความไม่สะดวกภายหลังทั้งนีเพือประโยชน์ของตัวท่านเองจึงขออภัยมา ณ ที่นี้ (โปรดทําตามระเบียบอย่างเคร่งครัด)
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้งานไม่ตํ่ากวา6เดือน และต้องมีหน้าวางสําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า–ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาว และต้องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปพรินซ์จากคอมพิวเตอร
3. WORK PERMIT ตัวจริงเท่านั้น!! ต่ออายุการทํางานแล้วไม่ตํ่ากวา 3 – 6 เดือน
4. หนังสือรับรองการทํางาน เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
5. สําเนาตัว+ ใบจองโรงแรม
6. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นตํ่า100,000 บาท
7. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว ขอข้อมูลตามความจริงนะคะ1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้งานไม่ตํ่ากวา 6 เดือน และต้องมีหน้าวางสําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า – ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพืนหลังสีขาว และต้องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
3. หนังสือเชิญจากทางเมืองจีน ระบุวาไป ่ มีทติงเท่านัน!!!
4. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
5. สําเนาตัว + ใบจองโรงแรม
6. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว ขอข้อมูลตามความจริงนะคะ1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้งานไม่ตํ่ากว่า1ปี และต้องมีหน้าวางสําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพืนหลังสีขาวและต้องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
3. สําเนาตั๋ว
4. กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ต้องไปขอหนังสือยินยอมออกนอกประเทศที่สํานักงานเขตหรืออําเภอให้ระบุชือ พ่อ-แม่ และ ระบุวาเดินทางกับใครด้วยค่ะ, สําเนาสูติบัตร, สําเนาบัตรประชาชน พ่อ-แม่, สําเนาทะเบียนบ้าน พ่อ-แม่, สําเนาใบทะเบียนสมรส, สําเนาใบเปลียนชือ – นามสกุล ( ถ้ามี )
5. หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยทีประเทศจีน จะมีตราประทับของมหาวิทยาลัยหรือรัฐบาลจีน
6. หนังสือ JW 202
7. หนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยทีประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นมีตราประทับ และ ลายเซ็นต์
8.ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว ขอข้อมูลตามความจริงนะคะ
*** หมายเหตุ : วัน เดือน ปี ของเอกสารทังหมดต้องตรงกันนะคะ ถ้าไม่ตรงกัน ทางสถานทูตไม่ออกวีซ่าให้ค่ะ ***

1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้งานไม่ตํ่ากว่า6 เดือน และต้องมีหน้าวางสําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า–ออก อย่าง น้อย 2 หน้าเต็ม
2. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาวและต้องไม่ใช่สติกเกอร์ หรือรูปพรินซ์จากคอมพิวเตอร์
3. สําเนาตัว + ใบจองโรงแรม + ใบคอนเฟิร์มแลนด์
4. หนังสือรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
5. หนังสือชี้แจ้งตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุวาไปเทียวเท่านันค่ะ
6. สําเนาบุ๊คแบงค์ อัพเดทยอดปัจจุบัน ขั้นตํา 50,000 บาท
7. สําเนาทะเบียนบ้าน + สําเนาบัตรประชาชน
8. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว ขอข้อมูลตามความจริงนะคะ
9. เคสของสาวประเภทสอง ลูกค้าต้องเดินทางมาโชว์ตัวทีสถานทูตค่ะ
หมายเหตุ: [ดารา / นักข่าว ไม่ต้องโชว์ตัว แต่ถ้าสถานทูตเรียก ต้องมาค่ะ] 1. วีซ่าจะผ่านหรือไม่ผ่านขึ้นอยู่กับสถานทูตจีนเป็นผ้พิจารณาค่ะ 2. วีซ่าของสาวประเภทสอง / ดารา / นักข่าว จะมีอายุ1 เดือนนับจากวันยืนอยู่เมืองจีนได้ไม่เกิน 7 วัน หรือแล้วแต่สถานทูตพิจารณาเพราะฉะนันหากจะทําการยืนวีซ่ารบกวนเช็ควันเดินทางให้ครอบคลุมกับ ระยะเวลาวีซ่าจีนทีทางสถานทูตจีนออกให้ด้วยค่ะ1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า–ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพื้นหลังสีขาว และต้องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
3. หนังสือเชิญจากทางเมืองจีน ระบุวาไปแข่งกีฬาเท่านั้น!!!
4. หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน หรือ สโมสรทีเมืองไทยเป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริง มีตราประทับและลายเซ็นต์
5. สําเนาตัว + ใบจองโรงแรม
6. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว ขอข้อมูลตามความจริงนะคะ
หมายเหตุ: กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ต้องไปขอหนังสือยินยอมออกนอกประเทศทีสํานักงานเขตหรืออําเภอ ให้ระบุชือ พ่อ-แม่ และ ระบุว่าเดินทางกับใครด้วยค่ะ, สําเนาสูติบัตร, สําเนาบัตร ประชาชน พ่อ - แม่, สําเนาทะเบียนบ้าน พ่อ-แม่, สําเนาใบทะเบียนสมรส, สําเนาใบเปลียนชือ –นามสกุล ( ถ้ามี )
1. หนังสือเดินทางทีมีอายุการใช้งานไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าวางสําหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า – ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
2.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสี 2 นิ้ว 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ มีพืนหลังสีขาวและต้องไม่ใช่สติกเกอร์หรือรูปพริ้นซ์จากคอมพิวเตอร์
3. ใบเปลียนสัญชาติ
4. PASSPORT จีนเล่มเก่า
5. PASSPORT ไทยเล่มเก่า ทีมีวีซ่าจีนในเล่ม
6. ใบถิ่นทีอยู่
7. เอกสารอืนๆ ถ้ามีโปรดแนบมาด้วยค่ะ
8. ในกรณีทีเอกสารหาย ต้องไปแจ้งความทีสถานีตํารวจและนําใบแจ้งความมาประกอบการยื่นวีซ่าค่ะ
9. ใบกรอกข้อมูลส่วนตัว ขอข้อมูลตามความจริงนะคะ
หมายเหตุ: เคสคนที่เกิดจีน / ไต้หวัน / ฮ่องกง / มาเก๊า ไม่ได้ใช้เวลายืนแค่4 วันทําการนะคะจะใช้เวลากี่วันนันขึนอย่กับทางสถานทูตพิจารณาค่ะเพราะฉะนันเผือเวลายืนวีซ่าด้วยค่ะ


-- ดาวโหลด เอกสารการขอวีซ่า --