ข้อมูลทั่วไป
วีซ่าเยี่ยมเยียน B-1/B-2 เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาชั่วคราวเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (B-1) เพื่อพักผ่อนหรือเข้ารับการรักษาด้านการแพทย์ (B-2) โดยทั่วไปแล้ววีซ่าชนิด B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา วีซ่าชนิด B-2 สำหรับผู้ผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมด้านการบริการ วีซ่า B-1และB-2 มักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เรียกว่าวีซ่าชนิด B-1/-2

คุณสมบัติ
ผู้สมัครวีซ่าชนิด B-1/B-2 จะต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่กงสุลว่า ท่านมีคุณสมบัติที่จะได้รับวีซ่าตามพระราชบัญญัติ ตรวจคนเข้าเมือง และสัญชาติของสหรัฐ โดยมาตรา 214(b) ของ INA จะสันนิษฐานว่าผู้สมัครวีซ่าชนิดนี้ นั้นมีเจตนาที่จะอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวร ท่านต้องพิสูจน์หักล้างข้อสันนิษฐานทางกฎหมายดังกล่าว ให้เป็นที่พอใจว่า
- วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกานั้น เป็นการเยี่ยมเยียนชั่วคราวเช่น เพื่อธุรกิจ การพักผ่อน หรือการรักษาด้านการแพทย์
- ท่านวางแผนที่จะอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวตามที่ระบุไว้
- หลักฐานการเงินเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายระหว่างอยู่ในสหรัฐอเมริกา
- ท่านมีที่อยู่อาศัยนอกสหรัฐอเมริกาและมีความผูกพันทางสังคมหรือเศรษฐกิจในด้านอื่นๆ ที่จะทำให้แน่ใจว่าผู้สมัครจะเดินทางกลับประเทศเมื่อการเยี่ยมเยียนสิ้นสุดลง
- พนักงานส่วนตัวหรือคนรับใช้และลูกเรือ ที่ทำงานในเรือเดินสมุทรต่างประเทศ ภายในไหล่ทวีปนอกชายฝั่ง อาจมีคุณสมบัติได้รับวีซ่าชนิด B-1 ในบางกรณี

บุคคลต่างชาติบางคนไม่มีคุณสมบัติได้รับวีซ่าตามพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติ ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง และสัญชาติ และการขาดคุณสมบัติขอรับวีซ่าได้ ที่นี่
Link : http://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/waivers.html

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นคำร้อง
หากท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าธุรกิจ/ท่องเที่ยว ท่านต้องส่งเอกสารต่อไปนี้

ลิงค์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกรอกวีซ่า
-- แบบฟอร์มการยื่นขอคำร้องวีซ่าชั่วคราวในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DS-160) --

- หนังสือเดินทางที่สามารถใช้สำหรับเดินทางในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหนังสือเดินทางดังกล่าวนั้น จะต้องมีอายุใช้งานคงเหลือมากกว่าระยะเวลาที่ท่านตั้งใจจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างน้อย 6 เดือน (นอกจากได้รับการยกเว้นจากข้อตกลงรายประเทศ) สำหรับผู้ที่ใช้หนังสือเดินทางร่วมกับผู้เยาว์ โปรดทราบว่าแต่ละคนที่ต้องการวีซ่า จะต้องยื่นใบคำร้องขอวีซ่าแยกกัน

- รูปถ่ายขนาด 2 คูณ 2 นิ้ว (5 cm คูณ 5 cm) ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 1 ใบ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของรูปถ่ายสามารถอ่านได้จาก เว็บนี้
Link : http://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/waivers.html

หมายเหตุ : ใบเสร็จชำระเงินค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราว โดยค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถขอคืนได้

นอกจากเอกสารดังที่กล่าวมาแล้ว ท่านต้องแสดงใบนัดสัมภาษณ์เพื่อยืนยันว่า ท่านได้จองเวลานัดสัมภาษณ์ผ่านระบบนี้ - Link - และท่านยังสามารถนำเอกสารประกอบอื่นๆติดตัวไปด้วยได้ ซึ่งเชื่อว่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่กงสุล

เอกสารประกอบในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
เอกสารเพิ่มเติมในการยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่กงสุลจะนำมา พิจารณาประกอบการสัมภาษณ์ โดยเจ้าหน้าที่กงสุล จะตัดสินใบคำร้องแต่ละกรณีจากปัจจัย ด้านอาชีพ สังคม และปัจจัยอื่นๆ ที่มีอยู่ขณะที่ทำการตัดสิน โดยอาจดูเจตนาของท่าน สถานการณ์ด้านครอบครัว แผนระยะยาวของท่าน ตลอดจนสถานการณ์ภายในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ ซึ่งแต่ละกรณีจะได้รับการพิจารณาเป็นรายบุคคล ภายใต้กฎหมาย

ข้อควรระวัง
อย่าแสดงเอกสารปลอม การหลอกลวงหรือการกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง อาจทำให้ท่านเสียสิทธิ์ในการร้องขอวีซ่าอย่างถาวร หากท่านมีความกังวลเรื่องความลับของข้อมูลผู้สมัครควรนำเอกสารต่างๆ ใส่ซองปิดผนึกมายังสถานทูต สถานกงสุลอเมริกาด้วยตนเอง สถานทูตหรือสถานกงสุลอเมริกา จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อผู้ใด แล้วจะเอาลบข้อมูลที่เป็นความลับของท่าน

ท่านควรนำเอกสารต่อไปนี้มาในวันสัมภาษณ์ เอกสารตัวจริงมาถ่ายสำเนา อย่าส่งโทรสาร อีเมล หรือส่งเอกสารประกอบของท่านไปยังสถานกงสุลอเมริกาทางไปรษณีย์

- หลักฐานแสดงรายได้ การชำระภาษี และเอกสารครอบครองทรัพย์สินหรือธุรกิจหรือสินทรัพย์

- รายละเอียดการเดินทางและ/หรือคำอธิบายอื่นๆเกี่ยวกับการเดินทางของท่าน

- หนังสือจากผู้ว่าจ้างแสดงรายละเอียดตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาการว่าจ้าง และการอนุมัติวันหยุดหรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกา

- ประวัติอาชญากรรมหรือการดำเนินคดีในศาล เกี่ยวกับการถูกจับกุมหรือถูกตัดสินโทษในทุกที่ แม้ว่าท่านจะได้ชดใช้ความผิดนั้นแล้วหรือได้รับอภัยโทษในภายหลังก็ตาม


นอกจากนั้นท่านควรพิจารณานำเอกสารต่อไปนี้มาด้วย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเดินทางของท่าน

- นักเรียน นำผลการเรียนล่าสุด ใบรับรองผลการศึกษา และใบรับปริญญามีใบประกาศนียบัตรมาด้วย

- นำหลักฐานการสนับสนุนทางการเงิน เช่น ใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนกับธนาคาร ใบรับเงินฝากประจำหรือหลักฐานอื่น

- ผู้บรรลุนิติภาวะที่ทำงานแล้ว นำหนังสือว่าจ้างจากผู้ว่าจ้างและสลิปเงินเดือน 3 เดือนที่ผ่านมา

- นักธุรกิจและผู้อำนวยการบริษัท นำหลักฐานแสดงว่าดำรงตำแหน่งในบริษัทและเงินตอบแทน

- เดินทางไปเยี่ยมญาติ นำสำเนาหลักฐานสถานภาพของญาติที่อยู่ในประเทศสหรัฐ

- ผู้เคยเยี่ยมเยือนสหรัฐอเมริกา ท่านเคยเดินทางไปสหรัฐอเมริกามาก่อนให้นำเอกสารยืนยันการเดินทางเข้าประเทศและสถานะวีซ่ามาประกอบ