- - ประกาศสำคัญ - -
สถานทูตอังกฤษกำหนดให้ผู้สมัครวีซ่าต้องแปลเอกสารทางราชการ จากศูนย์แปล พร้อมมีตราประทับด้วย เช่น เปลี่ยน ชื่อ - สกุลม ทะเบียนสมรส, สูติบัตร, ทะเบียนพานิชย์,
สัญญาเช่า - ซื้อ, ใบจัดตั้งหอพัก, ใบรับรองบุตรบุญธรรม และ แปลทะเบียนบ้านในกรณีต้องใช้ชี้แจงความสัมพันธ์กับ ผู้ออกค่าใช้จ่าย
- - - -
1.เอกสารส่วนตัว
- หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่าให้แนบมาด้วย เพื่อประกอบการพิจารณาวีซ่า
- รูปถ่ายสีขนาด 1.5 x 2 นิ้ว หรือ 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าวัดจากศรีษะจรดคาง 3 ซม. จำนวน 2 รูปต่อท่าน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- สำเนาทะเบียนบ้าน /บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ บ้าน/เบอร์มือถือ
- สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่อายุยังไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ต้องแนบมาด้วย)
- สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า และใบมรณะ (ถ้ามี)
- สำเนาใบเปลี่ยนชื้อ-สกุล (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรข้าราชการ

2.หลักฐานการทำงาน
- พนักงานบริษัท: หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง-วันเริ่มงาน
- เจ้าของบริษัท: สำเนาทะเบียนการค้า กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ถ่ายสำเนาทุกหน้าพร้อมวัตถุประสงค์ (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
- เจ้าของกิจการ: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ.4), พค. 0403
- ข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองตำแหน่งจากหน่วยงานต้นสังกัด (เป็นภาษาอังกฤษ ตัวจริงเท่านั้น) จะต้องระบุอัตราเงินเดือน-ตำแหน่ง-วันเริ่มงาน
- ประกอบอาชีพอิสระ: พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน พร้อมหลักฐานแสดงอาชีพตัวเอง เช่น ภาพถ่าย , สัญญาเช่า, ใบเสร็จแสดงการซี้อขาย, เอกสารการเสียภาษี
- นักเรียน/นักศึกษา: ใช้หนังสือรับรองจากสถานีศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษตัวจริง) ระบุชั้นเรียน

3.หลักฐานการเงิน
ใช้สำเนาสมุดบัญชีฝากออมทรัพย์ หรือ ฝากประจำส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน ยอดในบัญชี จะต้องมี 100,000 บาท ขึ้นไป พร้อมหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสำเนาหน้าแรกทีมีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มทีต่อพร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน) **สถานทูตไม่รับสมุดเงินฝากกระแสรายวัน และ พันธบัตร ฯลฯ

4.กรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี
เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา-มารดา หรือเดินทางไปกับท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา-มารดาจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาต ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ทีว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการ เขตลงลายมือชื่อและประทับตราจากทางราชการอย่างถูกต้อง

กรณีบุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตร และเอกสารการหย่าร้าง โดยมีข้อความระบุว่า “มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว”

5.ตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางไป-กลับ

6.แผนการเดินทาง (Itinerary)
ระบุวันที่ เมืองที่จะไป เดินทางด้วยพาหนะอะไร รายละเอียดคร่าวๆ ของแพลนเที่ยว ซึ่งบางครั้งอาจต้องมีตั๋วพาหนะนั้นๆ ประกอบเลย

7.หลักฐานการจองที่พัก
ปริ้นท์ใบจองออกมาเรียงตามแผนการเดินทางของคุณ พร้อมชื่อ, ที่อยู่, อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรม ซึ่งต้องมีรายชื่อผู้เดินทางทุกคนในใบจอง (ควรเลือกจองแบบยกเลิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เผื่อเปลี่ยนแพลน)

8.ประกันการเดินทาง

การยื่นขอวีซ่าอังกฤษ
*** ทุกท่านต้องแสดงตัว และ สแกนนิ้วมือที่สถานทูต และจะใช้เวลาในการพิจรณา อนุมัติวีซ่า 15 วันทำการ และ เอกสารในการขอวีซ่ากรุณจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง