- - ประกาศสำคัญ - -
สถานทูตอังกฤษกำหนดให้ผู้สมัครวีซ่าต้องแปลเอกสารทางราชการ จากศูนย์แปล พร้อมมีตราประทับด้วย เช่น เปลี่ยน ชื่อ - สกุลม ทะเบียนสมรส, สูติบัตร, ทะเบียนพานิชย์,
สัญญาเช่า - ซื้อ, ใบจัดตั้งหอพัก, ใบรับรองบุตรบุญธรรม และ แปลทะเบียนบ้านในกรณีต้องใช้ชี้แจงความสัมพันธ์กับ ผู้ออกค่าใช้จ่าย
- - - - - - - - - -


กรุณานำเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อท่านมายื่นขอวีซ่า

- หนังสือเดินทางเล่มจริง

- ผู้เยาว์ที่อายุ 16 ปีและ 17 ปีต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายมาให้คำยินยอมด้วย

- ผู้เยาว์ที่อายุ 5 ปี ถึง 15 ปีต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายมาให้คำยินยอมด้วย และ จำเป็นต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายอยู่ด้วยในขณะให้ข้อมูลชีวภาพหรือข้อมูลไบโอเมตริกซ์

เนื่องจากทางสถานทูต ค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องการพิจารณาการออกวีซ่า ดังนั้น ทางบริษัทฯ รบกวนให้ทางลูกค้าเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ และต้องใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 11-15 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) โดยทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือ ดังนี้

1. จัดเตรียมเอกสารในการยื่นให้ครบถ้วน โดยให้ทางแอมเบอร์กรอกข้อมูล และ ตรวจสอบเอกสารอย่างน้อย 7วันก่อนยื่นวีซ่า (รวมระยะเวลาตรวจเอกสารและยื่นวีซ่าใช้ระยะเวลาทำการ 20 วัน)

2. นัดรับเอกสารยื่นวีซ่า

3. เมื่อทางแอมเบอร์ได้รับเอกสารแล้ว จะทำการตรวจนับเอกสาร หากครบถ้วนจะทำการยื่นให้ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่รับเอกสาร
(รับเช้า เท่านั้น หากรับเอกสารบ่ายหรือเย็นจะนับอีกวันหนึ่ง)

3.1 ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯ ไม่สามารถยื่นวีซ่าให้ได้ เนื่องจากสถานทูตรับพิจารณา เอกสารที่ครบถ้วนแล้วเท่านั้น แต่หากเอกสารครบแล้ว บางส่วน ทางบริษัทฯ จะจัดยื่นให้เฉพาะรายที่ครบแล้วเท่านั้น
3.2 สำหรับเอกสารเพิ่มเติม ควรรีบจัดการนำส่งให้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากสถานทูตไม่คำนึงถึง วันเดินทางของลูกค้า จะออกวีซ่าตามระยะเวลาตามที่สถานทูตกำหนดเท่านั้น
3.3 ทางแอมเบอร์จะทำการยื่นวีซ่า ต่อเมื่อทางลูกค้าได้โอนเงินค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้วท่านั้น

เอกสารในการขอวีซ่าออสเตรเลียประเภทท่องเที่ยว (รับรองค่าใช้จ่ายเอง)

1. หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

1.1 ในกรณีที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบเล่มเก่ามาด้วย เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผลวีซ่า ในกรณีที่เป็นหนังสือเดินทางเล่มแรกและยังไม่มีการเดินทางมาก่อน โปรดทำจดหมายชี้แจง โดย สามารถสอบถามจดหมายตัวอย่างได้ที่แผนกวีซ่า

2. รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)

2.1รูปถ่ายด้านหลังต้องเป็นสีขาว หรือสีฟ้าเท่านั้น

2.2ต้องถ่ายรูปที่สตูดิโอเท่านั้น (ไม่ใช้รูปสแกน หรือ รูปถ่ายสติ๊กเกอร์)


3. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

4.1 ในกรณีที่แต่งงาน แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้แนบใบสูติบัตรบุตร (ถ้ามี)

4.2 ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ให้แนบใบมรณะบัตรมาด้วย (ถ้ามี)

5. หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ ( ภาษาอังกฤษเท่านั้น ) หรือสำเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ

6. ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทำงาน ( ภาษาอังกฤษเท่านั้น )

7. ข้าราชการเกษียณอายุ ขอสำเนาบัตรข้าราชเกษียณ

8. หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ Statement ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจำ ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจากธนาคารเท่านั้น (โดยปกติควรจะมียอดเงินคงเหลือ ณ ปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 70,000 บาทขึ้นไป)

8.1 ในการยื่นวีซ่าโดยแนบสมุดบัญชีตัวจริง ทางสถานทูตจะใช้เวลาทำการพิจารณาประมาณ 10-15 วัน ดังนั้นหากลูกค้าต้องการใช้สมุดบัญชี เพื่อมาทำธุรกรรมต่างๆ
ต่างนั้นทางบริษัทฯ ไม่สามารถขอคืนจากสถานทูตได้ ดังนั้น ทาง บริษัทฯ ขอให้ทางลูกค้า ขอ Bank Statement จากทางธนาคาร ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 200-300 บาท
แล้วแต่ค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคาร ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการทำ 2-3 วัน

( Bank Statement คือ รายการเดินสะพัดของบัญชีโดย update จากปัจจุบันย้อนหลังไป 6 เดือน )

8.2 กรณีที่บางท่านต้องการใช้ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ต้องเป็นยอดคงเหลือแบบไม่ติดลบเท่านั้น

8.3 สถานทูตออสเตรเลียไม่รับ Bank Guarantee ในการใช้ยื่นวีซ่า

9. เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บัตรนักเรียน

10. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

10.1 ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา (คนใดคนหนึ่งเดินทาง) จะต้องมีหนังสือยินยอม จากบิดาหรือมารดา (ผู้ที่ไม่ได้เดินทาง) โดยออกหนังสือจากทางอำเภอเท่านั้น (ทางลูกค้าเดินทางไปยังอำเภอและแจ้งกับอำเภอว่าให้ออกหนังสือยินยอมให้เดินทาง)

10.2 ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางกับบิดา และ มารดา (ทั้งสองท่านไม่เดินทาง) จะต้องมีหนังสือยินยอมจาก บิดาและมารดา โดยออกหนังสือจากทางอำเภอเท่านั้น (ทางลูกค้าเดินทางไปยังอำเภอและแจ้งกับอำเภอว่าให้ออกหนังสือยินยอมให้เดินทาง)

10.3 ในกรณีหากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ต้องใช้หนังสือยินยอม

11.หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรากรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะยื่น วีซ่าเพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกำหนดวันออกวีซ่า

12.กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อกรอกฟอร์มในการยื่นวีซ่า
หมายเหตุ โปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากทางสถานทูตอาจมีการสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ พิจารณาวีซ่า

13. ประกันการเดินทาง

14. ตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางไป-กลับ

15. แผนการเดินทาง (Itinerary) ระบุวันที่ เมืองที่จะไป เดินทางด้วยพาหนะอะไร รายละเอียดคร่าวๆ ของแพลนเที่ยว ซึ่งบางครั้งอาจต้องมีตั๋วพาหนะนั้นๆ ประกอบเลย

16. หลักฐานการจองที่พัก ปริ้นใบจองออกมาเรียงตามแผนการเดินทางของคุณ พร้อมชื่อ, ที่อยู่, อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรม ซึ่งต้องมีรายชื่อผู้เดินทางทุกคนในใบจอง (ควรเลือกจองแบบยกเลิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เผื่อเปลี่ยนแพลน)

17.สำหรับผู้สูงอายุตั้งแต่ 75 ปีขึ้นไปต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติมกับโรงพยายามที่สถานทูตออสเตรเลียกำหนดเท่านั้นซึ่งทางสถานทูต จะมีใบตรวจสุขภาพโดยใช้แบบฟอร์มของสถานทูตเท่านั้นท่านจะทำการตรวจสุขภาพได้หลังจากได้ทำการยื่นวีซ่าแล้ว ส่วนผลตรวจขึ้นอยู่กับการแพทย์ ทางบริษัทฯเป็นเพียงผู้ประสานงานเท่านั้น และนอกจากนี้จะต้องทำประกันสุขภาพระหว่างเดินทางสำหรับผู้สูงอายุเพิ่มโดยมีค่าใช้จ่ายต่อท่าน800 บาท (ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสุขภาพไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการซึ่งลูกค้าสามารถจัดทำเองได้) โดยทางโรงพยาบาลจะระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้”สำหรับผู้สูงอายุผลวีซ่าอาจจะออกล่าช้ากว่าบุคคลเท่าไป

ขั้นตอนในการยื่นวีซ่าของลูกค้า อายุตั้งแต่ 75ปีขึ้นไป

1.1 ขอเก็บเอกสารล่วงหน้าก่อน 30 วัน ก่อนเดินทาง (เอกสารในการขอยื่นวีซ่า) และทางบริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าให้เลย

1.2 หลังจากนั้นทางสถานทูตจะโทรมาแจ้ง หรือ แฟกซ์ใบตรวจสุขภาพมาให้ทางบริษัทฯ และเราจะแจ้งให้ทางลูกค้าไปดำเนินการตรวจสุขภาพตามรายการที่ทางโรงพยาบาลมี Contact กับทางสถานทูต (ทางบริษัทฯ ไม่สามารถกำหนดวันในการขอรับใบตรวจจากทางสถานทูตเลย ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ลูกค้า หากทราบล่วงหน้า ควรรีบดำเนินการยื่นวีซ่าล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน)

1.3 รายชื่อโรงพยาบาลที่มี Contact กับทางสถานทูตออสเตรเลีย

- Bangkok -

1) Bangkok General Hospital รพ.กรุงเทพ
2 Soi Soon Vichai 7 New PhetchburiRoad 10310
Telephone: +66 2 310 3000 Fax: +66 2 310 3335

2) Bangkok Nursing Home (BNH) Hospital
9/1 Convent Road Silom Bangkok 10500
Telephone: +66 2 686 2700   Fax: +66 2 686 2849

3) Mongkutwattana General Hospital
34/40 JaengwattanaRoad Tungsonghong, Laksri Bangkok 10210
Telephone: +66 2 574 5000 9 Fax: +66 2 574 4856

4) Pramongkutklao Hospital
(for Armed Forces and Officers who obtain DC scholarship)
Chalermprabarami Building, 2 floor Rajvithi Road Bangkok 10400
Telephone: +66 2 354 7711 14, 345 7600 28  Fax: +66 2 354 9006

- Chiangmai -

1) Dr. Vanachantra - Charas Clinic
82/1 Chaiyapoom Road (opposite Sompetch Market) Chiangmai 50300
Telephone: +66 53 252 500 Fax: +66 53 225 318

2) Chiangmai Ram Hospital
8 BoonruangritRoad A. MuangChiangmai 50200
Telephone: +66 53 920 300Fax: +66 53 224 880

- Phuket -

1) Wellness Center, Bangkok Hospital Phuket
2/1 Hongyok –utisRoad Taladyai, Muang Phuket, 83000
Telephone: +66 76 25 4421  Fax: +66 76 25 4421 ext 1351

- Udonthani -

1) Medical and Radiology Clinic
AekUdon International Hospital 555/5 Posri Road AmphurMuangUdonthani 41000
Telephone: +66 42 342 555    Fax: +66 42 341 033

1.4หลังจากลูกค้าตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้ว ทางโรงพยาบาลจะส่งผลการตรวจ ไปยังสถานทูตโดยตรงเพื่อพิจารณาผลวีซ่า โดยทางโรงพยาบาลจะไม่แจ้งผลตรวจและวันที่ออกผลการตรวจกับทางบริษัทฯ

1.5 รอรับผลวีซ่า
หมายเหตุ ในการออกวีซ่าสำหรับผู้มีอายุ มากกว่า 75ปี จะขึ้นสุขภาพของลูกค้าเป็นสำคัญ ซึ่งทางสถานทูตจะเป็นผู้พิจารณาผลของวีซ่า มิใช่ของบริษัทฯ

หมายเหตุ
การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศออสเตรเลียตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง)หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

Download - ตัวอย่างเอกสาร -