เนื่องจากทางสถานทูต ค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องการพิจารณาการออกวีซ่า ดังนั้น ทางบริษัทฯ รบกวนให้ทางลูกค้าเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน และต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 11-15 วัน (ไม่รวมเสาร์-อาทิตย์) โดยทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือ ดังนี้

1. จัดเตรียมเอกสารในการยื่นให้ครบถ้วน โดยให้ทางแอมเบอร์กรอกข้อมูล และ ตรวจสอบเอกสารอย่างน้อย 3 วันก่อนยื่นวีซ่า (รวมระยะเวลาตรวจเอกสารและยื่นวีซ่าใช้ระยะเวลาทำการ 10-15 วัน)

2. นัดรับเอกสารกับทางลูกค้า เพื่อนำมายื่นวีซ่า

3.เมื่อทางแอมเบอร์ได้รับเอกสารแล้ว จะทำการตรวจนับเอกสาร หากครบถ้วนจะทำการยื่นให้ภายใน 3 วัน หลังจากวันที่รับเอกสาร (รับเช้า เท่านั้น หากรับเอกสารบ่ายหรือเย็นจะนับอีกวันนึง)

3.1 ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯ ไม่สามาถยื่นวีซ่าให้ได้ เนื่องจากสถานทูตรับพิจารณา เอกสารที่ครบถ้วนแล้วเท่านั้น แต่หากเอกสารครบแล้ว บางส่วน ทางบริษัทฯ จะจัดยื่นให้เฉพาะรายที่ครบแล้วเท่านั้น

3.2 สำหรับเอกสารเพิ่มเติม ควรรีบจัดการนำส่งให้ภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากสถานทูตไม่ คำนึงถึงวันเดินทางของลูกค้า จะออกวีซ่าตามระยะเวลาตามที่สถานทูตกำหนด

3.3 ทางเราจะทำการยื่นวีซ่า ต่อเมื่อทางลูกค้าได้โอนเงินค่าวีซ่าเรียบร้อยแล้วท่านั้น

หมายเหตุ : วีซ่ากรุ๊ปยื่นได้ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป และต้องเดินทางไป-กลับสายการบินเดียวกันไฟล์เดียวกันเท่านั้น คนใดคนหนึ่งไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้เพราะจะทำให้ลูกค้าท่านอื่นเดินทางไม่สามารถเดินทางได้ วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ต

เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด์ประเภทท่องเที่ยว

1. หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

1.1 ในกรณีที่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบเล่มเก่ามาด้วย เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผลวีซ่า
1.2 ในกรณีที่เป็นหนังสือเดินทางเล่มแรกและยังไม่มีการเดินทางมาก่อน โปรดทำจดหมายชี้แจง โดย สามารถสอบถามจดหมายตัวอย่างได้ที่แผนกวีซ่า

2. รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว)

2.1 รูปถ่ายด้านหลังต้องเป็นสีขาว หรือสีฟ้าเท่านั้น
2.2 ต้องถ่ายรูปที่สตูดิโอเท่านั้น (ไม่ใช้รูปสแกน หรือ รูปถ่ายสติ๊กเกอร์)

3. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

4.1 ในกรณีที่แต่งงาน แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้แนบใบสูติบัตรบุตร (ถ้ามี)
4.2ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต ให้แนบใบมรณะบัตรมาด้วย (ถ้ามี)

5. หนังสือรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) กรณีที่เป็นเจ้าของบริษัท ขอสำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรอง บ. หน้าที่มีตราครุฑ

6. กรณีข้าราชการ จะต้องมีหนังสือรับรองการทำงานที่ออกจากทางต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) และสำเนาบัตรข้าราชที่ไม่หมดอายุ

7. ข้าราชการเกษียณอายุ ใช้สำเนาบัตรข้าราชเกษียณ

8. หลักฐานการเงินใช้

8.1 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
8.2 สำเนาแบงค์การันตีจากทางแบงค์
8.3 สำเนาแบงค์สเตทเม้นท์จากทางแบงค์
หมายเหตุ : ควรจะมียอดเงินคงเหลือ ณ ปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 70, 000 บาทขึ้นไป ย้อนหลัง 6 เดือน

9. ตั๋วเครื่องบิน ระบุวันเดินทางไป-กลับ

10. แผนการเดินทาง (Itinerary) ระบุวันที่ เมืองที่จะไป เดินทางด้วยพาหนะอะไร รายละเอียดคร่าวๆ ของแพลนเที่ยว ซึ่งบางครั้งอาจต้องมีตั๋วพาหนะนั้นๆ ประกอบเลย

11. หลักฐานการจองที่พัก ปริ้นท์ใบจองออกมาเรียงตามแผนการเดินทางของคุณ พร้อมชื่อ, ที่อยู่, อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของโรงแรม ซึ่งต้องมีรายชื่อผู้เดินทางทุกคนในใบจอง (ควรเลือกจองแบบยกเลิกได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เผื่อเปลี่ยนแพลน)

12. ประกันการเดินทาง

13. เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) โดยออกจดหมายเองและให้พ่อ-แม่ เซ็นรับรองเองได้

14. เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน

15. กรณีถ้าเป็นครอบครัวที่มีสามี-ภรรยา (จดทะเบียนสมรส) และมีบุตรอายุไม่เกิน20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยื่นวีซ่ารวมกันได้เป็นวีซ่าเดี่ยว

16. หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะหากยื่นหนังสือ เดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกำหนดวันออกวีซ่า

17. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อกรอก ฟอร์มในการยื่นวีซ่า

หมายเหตุ โปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เนื่องจากทางสถานทูตอาจมีการสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาวีซ่า

หมายเหตุ การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศนิวซีแลนด์ตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง)หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

Download - ตัวอย่างเอกสาร -