การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นในเฉพาะห้องเรียนนั้นไม่เพียงพอต่อการเสริมสร้างประสบการณ์ทางภาษาให้แก่นักเรียน
ดังนั้นผู้สอนจึงจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมประสบการณ์นอกชั้นเรียนให้เกิดแก่นักเรียนด้วยเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่
และความรู้ใหม่ๆซึ่งจะทำให้นักเรียนมีโอกาสทำกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจ เช่น ฐานการฝึกฟัง,ฝึกพูด,ฝึกอ่าน,ฝึกเขียน
และทำให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อันจะส่งให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น
กิจกรรมที่จะสามารถสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เกิดแก่ผู้เรียนได้กิจกรรมหนึ่งก็คือ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามความถนัดและความสนใจใน บรรยากาศที่สนุกสนานนอกห้องเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยการทำกิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษทั้ง ทักษะคือ การฟัง พูด อ่านและเขียนร่วมกันในลักษณะกิจกรรมเดี่ยว,กิจกรรมคู่,กิจกรรมกลุ่มย่อยและกิจกรรมกลุ่มใหญ่
เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความรู้สึกผ่อนคลายร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จัดให้ด้วยความสนุกสนานเป็นการเสริมความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกทางภาษาอย่างเต็มที่ไม่มีความรู้สึกของการเรียนในกรอบของห้องเรียน